Apostolische geloofsbelijdenis

Met de christenen van alle plaatsen en alle tijden, onderschrijven wij de Apostolische Geloofsbelijdenis, die wij beschouwen als een heldere, op de Schrift gebaseerde en maatgevende samenvatting van het christelijke geloof:

Wij geloven in God,
de almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Heer
die ontvangen is van de heilige Geest
geboren uit de maagd Maria
die geleden heeft onder Pontius Pilatus
is gekruisigd, gestorven en begraven
de derde dag is opgestaan uit de doden
die opgestegen is naar de hemel
zit aan de rechterhand van God
de almachtige Vader
van daar zal hij komen oordelen
de levenden en de doden.

Wij geloven in de heilige Geest
de heilige universele kerk
de gemeenschap van de heiligen
de vergeving van de zonden
de opstanding van het lichaam
en het eeuwig leven.

Daarnaast onderschrijven wij, als leden van de Vrije Evangelische Gemeenten, de geloofsbelijdenis die de VEG-kerken aan elkaar verbindt. Deze is te vinden op hun website: www.veg.be.
Wij beschikken momenteel niet over een huishoudelijk reglement waarin de basis van ons christelijke geloof, de accenten die eigen zijn aan onze vrijkerkelijke, Evangelische traditie en de theologische kenmerken van onze lokale kerk uitgeschreven staan. We hopen dit in de nabije toekomst uit te kunnen werken. Zolang we hierover niet beschikken, kunnen leden en niet-leden van onze kerk, die vragen hebben over onze theologische en praktische identiteit, bij de oudsten terecht.