De Evangelische Kerk in Aarschot

Historische achtergrond

In 1982 begon Hendrik Koorevaar, werkzaam voor de Belgische Evangelische Zending (BEZ), met een gemeentestichtend project in Aarschot. De kerk in Aarschot is ontstaan vanuit de mensen die in deze tijd Jezus als Heer in hun leven aanvaardden. Hendrik kreeg toen steun van een aantal theologiestudenten van de ETF te Leuven. In 1984 werd zo Adri Van Den Berk aan dit team toegevoegd.

Twee jaar later werd Adri ingewijd als de eerste predikant. Aanvankelijk vonden de samenkomsten plaats in de Sasstraat. 1988 was het jaar van de verhuis naar de Langdorpsesteenweg te Aarschot. Gedurende de 36 jaar dat we in dit gebouw samenkwamen groeide de gemeente verder.

In 1991 verliet Adri de gemeente om het werk voort te zetten in Hoogstraten. In onze kerk werd een postraad opgericht, die onder de BEZ ressorteerde. Vijf jaar later kwam John Den Boer naar de gemeente als werker voor de BEZ. Hij heeft de gemeente een aantal jaren gediend, en is eind 2002 vertrokken om een gemeentestichtend project in Lummen te starten.

De daaropvolgende jaren werd de kerk bestuurd door een adviesraad. In oktober 2005 werden er vier oudsten aangesteld: Steve Ceulemans, Jelle Creemers, Louis Huysmans en Gie Vleugels die nu de leiding van de gemeente op zich namen. Binnen enkele maanden volgden vijf diakenen: drie mannen (Glenn Lannaert, Alfred Lenaerts en Gust Ramon) en twee vrouwen (Marleen Tregunna en Marie-Louise Van Hoof). van 2006 tot 2010 was Jelle Creemers deeltijds werkzaam in de gemeente als voorganger. Vanaf 2010 volgde Jasper Meganck hem op en werd dan ook deel van de oudstenraad. In 2014 verliet Steve Ceulemans de oudstenraad.

Sinds 2014 komen we samen in de kapel van Bergvijver. Bergvijver is een gehucht van Aarschot. We huren dit gebouw enkel op zondagochtend.

De Evangelische Kerk van Aarschot vandaag.

In de Evangelische Kerk van Aarschot komen op zondagmorgen een veertigtal volwassenen en kinderen samen om God te zoeken. De gemeente heeft een sterke onderlinge band en een open sfeer in samenkomsten en kringen. Iedere zondagochtend komen we samen in een dienst die afwisselend door verschillende broeders geleid wordt. Tweemaal per maand hebben we een bidstond en tweewekelijks komen we samen in Bijbelstudie kringen.

Sinds 2006 zijn we lid van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) en van de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV). Onze jeugd- en zondagsschoolwerking is ondergebracht onder het Evangelische Jeugd Verbond (EJV). Ook in 2006 is de vzw “Evangelische Kerk Aarschot” opgericht, die de goederen van de kerk beheert, en verantwoordelijk is voor de tewerkstelling van de voorganger.

De Evangelische Kerk van Aarschot morgen…

Een aantrekkelijke kerk heeft een heldere structuur, een degelijk onderwijsprogramma, een toegewijd pastoraal team en werkgroepen die zich van ganser harte op de vele facetten van het gemeente-zijn, zoals evangelisatie, kinder- en jeugdwerking, diaconaat, gebed, zending, ouderenwerking enzovoorts kunnen richten. Daar willen we graag naartoe werken.

Het is echter erg moeilijk om als kleine kerk op zoveel vlakken actief te zijn. Bovendien is het al generaties lang erg moeilijk gebleken om de geseculariseerde Vlaming warm te maken voor de boodschap van Gods liefde, en hem in een gemeenschap van christenen thuis te brengen. De Evangelische Kerk van Aarschot heeft al heel wat zware jaren achter de rug, van langzame groei en een moeizame zoektocht naar stabiliteit en vastheid. Onze troef is de hechte relatie die we onderling hebben, en het rotsvaste vertrouwen dat God ook in Aarschot zijn gemeente wil bouwen. Sinds september 2006 hebben we weer een voorganger, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat nu alle hiaten in onze gemeente door één persoon worden ingevuld. De taak van de voorganger is het begeleiden van de gemeente en haar leden in een proces, dat twee deels overlappende fasen bevat.

In de eerste plaats willen we samen werken aan een goed geoliede gemeente, waar de juiste persoon op de juiste plaats staat, toegerust is om zijn/haar taak goed te vervullen, en zo alle ruimte gegeven wordt aan de werking van Gods Geest. Wij geloven immers dat iedere gelovige gaven gekregen heeft om het Lichaam van Christus te dienen. Leden en vaste bezoekers zullen dan ook aangemoedigd worden om hun gaven te ontwikkelen, en worden aangemoedigd om hun kennis en vaardigheden te verdiepen.

In de tweede plaats willen we, als onze gemeente kwalitatief gesterkt is, onze aandacht richten op een kwantitatieve groei: hoe maken we onze gemeente aantrekkelijk voor gelovigen én ongelovigen, hoe kunnen we mensen bereiken met het Goede Nieuws van Jezus en hen begeleiden naar een plaats binnen Zijn Koninkrijk? Sinds enige tijd proberen we door het organiseren van Open Diensten de gemeente op een positieve manier onder de aandacht te brengen van de bevolking van Aarschot.

Zo hopen en bidden we dat de Evangelische Kerk van Aarschot, door de werking van al haar leden en onder impuls van Gods Geest, mag uitgroeien tot een stevige gemeenschap van gelovigen, gericht op de mensen om ons heen.